PRIVACY
POLICY

Definities

Het Grafisch Atelier, gevestigd in Leiden, KvK-nummer 222530571B01, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Het Grafisch Atelier.


De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.


Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Het Grafisch Atelier tegen betaling van uurloon en kosten tegenover de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Het Grafisch Atelier waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.


De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.Informatieverstrekking

 Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Het Grafisch Atelier.


 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Het Grafisch Atelier zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.


 Klant vrijwaart Het Grafisch Atelier voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.


 Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.Uitvoering van de overeenkomst

 Het Grafisch Atelier voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.


 Doordat enkele diensten van Het Grafisch Atelier online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.


Offertes en aanbod

Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.


Het Grafisch Atelier kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.


Werkzaamheden worden pas definitief ingepland wanneer de offerte is geaccepteerd. Indien in de tijd dat een offerte open staat een ander een offerte voor eenzelfde periode eerder wordt accepteert, kan Het Grafisch Atelier niet garanderen dat de afspraken uit de nog-niet geaccepteerde offerte nagekomen kunnen worden.


Tarieven en betalingen

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.


Op de offerte staat het tarief van het gekozen pakket of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van Het Grafisch Atelier vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, drukkosten, verzendkosten en aanschafkosten van stockmateriaal en/of fonts, worden apart vermeld.


Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Het Grafisch Atelier komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Na het voltooien van de aanbetaling wordt gestart met het ontwerp. Het overige deel van de betaling zal opeisbaar worden voorafgaand aan de definitieve levering, tenzij anders overeengekomen.


Bij verwacht overwerk wordt de klant tijdig ingelicht. Meerwerk door gewijzigde wensen van klant of nacalculatie zal worden gefactureerd op basis van het op dat moment gehanteerde uurtarief van Het Grafisch Atelier.


De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Het Grafisch Atelier heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.


Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.


Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.


In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Het Grafisch Atelier op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Wijziging en annulering

 In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Het Grafisch Atelier de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Het Grafisch Atelier maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.


 Annulering van de overeenkomst door de klant dient schriftelijk plaats te vinden. Wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd, is Het Grafisch Atelier in geen geval gehouden de aanbetaling te retourneren. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden is 25% van het geoffreerde bedrag verschuldigd; bij annulering binnen 4 weken voor aanvang wordt 50% van het bedrag opeisbaar; indien Het Grafisch Atelier al is gestart met de werkzaamheden zijn de gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar. Klant is bij annulering niet gerechtigd het ontwerp tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige offertebedrag wordt voldaan.Informatieverstrekking

 Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Het Grafisch Atelier.


 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Het Grafisch Atelier zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.


 Klant vrijwaart Het Grafisch Atelier voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.


 Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.


Uitvoering van de overeenkomst

 Het Grafisch Atelier voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. 

Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.


 Doordat enkele diensten van Het Grafisch Atelier online geleverd worden, 

kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.Tarieven en betalingen

 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.


 Op de offerte staat het tarief van het gekozen pakket of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van Het Grafisch Atelier vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, drukkosten, verzendkosten en aanschafkosten van stockmateriaal en/of fonts, worden apart vermeld.


 Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Het Grafisch Atelier komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Na het voltooien van de aanbetaling wordt gestart met het ontwerp. Het overige deel van de betaling zal opeisbaar worden voorafgaand aan de definitieve levering, tenzij anders overeengekomen.


 Bij verwacht overwerk wordt de klant tijdig ingelicht. Meerwerk door gewijzigde wensen van klant of nacalculatie zal worden gefactureerd op basis van het op dat moment gehanteerde uurtarief van Het Grafisch Atelier.


 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Het Grafisch Atelier heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.


 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.


 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.


 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Het Grafisch Atelier op de klant onmiddellijk opeisbaar.Wijziging en annulering

 In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Het Grafisch Atelier de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Het Grafisch Atelier maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.


 Annulering van de overeenkomst door de klant dient schriftelijk plaats te vinden. Wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd, is Het Grafisch Atelier in geen geval gehouden de aanbetaling te retourneren. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden is 25% van het geoffreerde bedrag verschuldigd; bij annulering binnen 4 weken voor aanvang wordt 50% van het bedrag opeisbaar; indien Het Grafisch Atelier al is gestart met de werkzaamheden zijn de gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar. Klant is bij annulering niet gerechtigd het ontwerp tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige offertebedrag wordt voldaan.